Využití dotace z programu OP PIK

Využití dotace z programu OP PIK – Obnovitelné zdroje energie (OZE5)

Budou podpořeny

  • projekty na vyvedení tepla ze stávajících BPS do místa spotřeby
  • projekty výstavby a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkových stanic (včetně výměníkových stanic)

NOVĚ je možné podpořit i zdroje pobírající zelený bonus za KVET (t.j. i zdroje uvedené do provozu v roce 2013, kde byl v předchozí výzvě zakázán souběh provozní a investiční podpory).

Je možné podpořit náklady na vyvedení tepla – výkopy, teplovod, výměník, spalinový výměník, kotel na biomasu, měření a regulace. Není možné podpořit zařízení, ve kterém bude teplo zužitkováno (sušárna).

  • Alokace: 640mil. Kč z toho limitně do 25mil na vyvedení tepla z BPS a 75mil na výtopny na biomasu
  • Příjem plných žádostí: 02.09.2019 – 31.03.2020
  • Realizace projektu: nejpozději do 3 let od ukončení příjmu žádostí
  • Míra podpory: v případě vyvedení tepla z BPS je 50 % a 45 % pro malý a střední podnik
  • Míra podpory: v případě výtopen na biomasu je 80 % a 70 % pro malý a střední podnik
  • Výše dotace: 250 tis. – 100 mil. Kč
  • Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty všech velikostí a podnikatelé v zemědělství (vyvedení tepla z BPS), v případě zájmu obcí je vhodná obecní s.r.o.